Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Σταθερότητα και επενδύσεις τα μηνύματα των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:(Εκατ. € )
Δ’τρίμηνο 2015
Δ’τρίμηνο 2014
+/- %
Δωδεκάμηνο 2015
Δωδεκάμηνο 2014
+/- %
Κύκλος Εργασιών
1.037,3
1.016,5
+2,0%
3.902,9
3.918,4
-0,4%
EBITDA
330,0
344,4
-4,2%
1.220,5
1.385,5
-11,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA*
348,5
370,9
-6,0%
1.343,0
1.421,6
-5,5%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %
33,6%
36,5%
-2,9μον
34,4%
36,3%
-1,9μον
Καθαρά Κέρδη
36,8
73,2
-49,7%
151,9
267,4
-43,2%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη**
72,3
93,5
-22,7%
240,3
317,3
-24,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
0,0753
0,1498
-49,7%
0,3108
0,5480
-43,3%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***
392,2
501,5
-21,8%
1.076,9
1.140,0
-5,5%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία***
137,1
132,8
+3,2%
569,7
556,8
+2,3%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***
255,1
368,7
-30,8%
507,2
583,2
-13,0%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία
1.329,3
1.513,6
-12,2%
1.329,3
1.513,6
-12,2%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)
859,8
1.124,9
-23,6%
859,8
1.124,9
-23,6%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
** Εξαιρουμένων των εφάπαξ κονδυλιών- Βλέπε πίνακα αντιστοιχίας, σελ 4
*** Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή πληρωμών για άδειες φάσματος

 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιδόσεις μας στο κλείσιμο της χρονιάς, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ισχυρές. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας ενισχύθηκαν σημαντικά χάρη στην ανταπόκριση που γνωρίζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, την τεχνογνωσία μας στο ICT και την επιτυχία του OTE TV, που αναπτύχθηκε εντυπωσιακά έχοντας ήδη κάνει breakeven. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα από υπηρεσίες βελτιώθηκαν περαιτέρω. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας γιατί επενδύουμε συνεχώς στα καλύτερα δίκτυα, προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη, η ανταπόκριση στη νέα ενιαία εμπορική μάρκα Cosmote είναι θετική. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις μας σε συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής, σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και στη βελτιωμένη κάλυψη 4G, θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Όπως αναμέναμε, οι ταμειακές μας ροές βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο και πετύχαμε το στόχο μας για το τέλος του 2015. Συνολικά είχαμε μια πολύ καλή χρονιά. Το 2016, αναμένουμε οι συνθήκες να παραμείνουν δύσκολες, αλλά οι συνεχείς επενδύσεις και οι προηγμένες τεχνολογίες μας, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και αφοσίωση όλων των ομάδων μας, θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη θέση μας σε κάθε αγορά που έχουμε παρουσία.»

Προοπτικές
Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του 2015 θα συνεχιστούν. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τους πόρους του για να περιορίσει την επίδραση από τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Στις διεθνείς δραστηριότητές του, ο Όμιλος αναμένει ότι ο ανταγωνισμός  στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος, αλλά ότι θα καταφέρει να ανατρέψει την απώλεια εσόδων, μέσω των δράσεων που υλοποιούνται σε επίπεδο τεχνολογίας, εμπορικών προτάσεων και περιορισμού του κόστους. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC