Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Νέες προτάσεις για την υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ

Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκαν πρόσφατα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για την πνευματική ιδιοκτησία και την καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και διαδικτυακές πωλήσεις.

Συνολικά, η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυηθεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα νόμιμης προσφοράς περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη προστασία και τη δίκαιη αποζημίωση των συγγραφέων και των άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Το εν λόγω εκσυγχρονισμένο και εξευρωπαϊσμένο πλαίσιο θα ωφελήσει επίσης τους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης, στόχος είναι η διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή παρουσίασε δύο πακέτα προτάσεων: αφενός πρόταση για να έχουν οι Ευρωπαίοι τη δυνατότητα να μεταφέρουν εκτός εθνικών συνόρων το διαδικτυακό περιεχόμενο που κατέχουν, μαζί με σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και αφετέρου δύο προτάσεις που στοχεύουν στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές ανά την ΕΕ και στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να επεκτείνουν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις.

Αναλυτικότερα, η πρόταση κανονισμού για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου στοχεύει στο να επιτρέπει στους κατοίκους της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που έχουν αγοράσει ή στο οποίο είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους. Η διασυνοριακή φορητότητα, ένα νέο δικαίωμα των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να γίνει πραγματικότητα το 2017, το ίδιο έτος κατά το οποίο λήγουν τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού, αφού εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε και το όραμά της σχετικά με ένα σύγχρονο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, το οποίο θα αποτυπωθεί τους επόμενους έξι μήνες σε νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα διαφόρων δημόσιων διαβουλεύσεων. Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε δύο ακόμα προτάσεις: η πρώτη αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και η δεύτερη τη διαδικτυακή πώληση αγαθών.

Με τις δύο προτάσεις θα αντιμετωπιστούν τα βασικά εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ, δηλαδή ο νομοθετικός κατακερματισμός στο τομέα του δικαίου των συμβάσεων των καταναλωτών, που έχει ως συνέπεια υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, και η χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από άλλη χώρα.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο, βασίζεται σε τέσσερις συμπληρωματικούς και εξίσου σημαντικούς πυλώνες:


  • Διεύρυνση της πρόσβασης σε περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ
  • Εξαιρέσεις στους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας για μια καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία
  • Δημιουργία μιας δικαιότερης αγοράς
  • Καταπολέμηση της πειρατείας
Αποτέλεσματα των νέων προτάσεων της ΕΕ για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα είναι οι καταναλωτές να επωφεληθούν από υψηλότερο επίπεδο προστασίας και από ευρύτερο φάσμα επιλογής προϊόντων, σε ανταγωνιστικότερες τιμές και οι επιχειρήσεις να μπορούν να παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο και να πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, με βάση το ίδιο σύνολο συμβατικών κανόνων.

Ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά αποτελεί το προσχέδιο για μια Ευρώπη που διεκδικεί τη θέση της στην ψηφιακή εποχή και στόχος των πρώτων προτάσεων για τη στρατηγική αυτή είναι η διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας του περιεχομένου, η ανάπτυξη ενός σύγχρονου περιβάλλοντος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, η διεύρυνση της διαδικτυακής πρόσβασης σε πολιτισμικό περιεχόμενο και η υποστήριξη των δημιουργών, και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης που χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC