Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Αναζήτηση καλών πρακτικών του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της ΕΕ

Βασική προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας της Ε. Ένωσης αποτελεί η ενθάρρυνση των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται άτυπη Υπουργική συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 26-27/1/2016.

Στη συνάντηση αυτή οι αρμόδιοι για την 'Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) υπουργοί καλούνται να τονίσουν την σημασία των επενδύσεων σε Ε&Κ ως αναπόσπαστο τμήμα των δημοσίων δαπανών που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη. Σκοπός είναι να περαστεί το μήνυμα και να πειστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η χρηματοδότηση στην Ε&Κ δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά επένδυση για το μέλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να καταδειχτεί η μακροπρόθεσμη επίδραση στην επιστήμη, τη βιομηχανία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μέσω της ανάδειξης επιτυχημένων παραδειγμάτων (success stories) από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης.

Η ανωτέρω συζήτηση στηρίζεται στα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης που πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού επιπέδου. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Επιτροπής.

Ειδικότερα, η συζήτηση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

1. Επιτεύγματα του 7ου ΠΠ: Επιπτώσεις των επενδύσεων Ε&Κ

Ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε Ε&Κ φαίνεται καλύτερα με συγκεκριμένα παραδείγματα/ επιτεύγματα του 7ου ΠΠ που δημιούργησαν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία, ενεργοποίησαν ιδιωτικές επενδύσεις ή δημιούργησαν συνέργιες με περιφερειακά ταμεία. Τα παραδείγματα αυτά θα πρέπει να προβληθούν και να αξιοποιηθούν προκειμένου να περαστεί το μήνυμα στους φορείς λήψης αποφάσεων, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους επενδυτές και στην κοινωνία στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω η Προεδρία καλεί τα Κ-Μ να αποστείλουν καλές πρακτικές έργων του 7ου Προγράμματος που να απαντούν στα κάτωθι ερωτήματα:

«Ποιο έργο/ πρόγραμμα αναδεικνύει/ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των κύριων επιτευγμάτων του προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7 ή προηγούμενα) όσον αφορά τις επιπτώσεις των επενδύσεων Ε&Κ; Γιατί ήταν game-changer; (πώς κινητοποίησε ενδιαφερόμενα μέρη/ χρηματοδότες, και τι συνέργιες επιτεύχθηκαν)».

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ελληνικοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν σε έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία ή στην κοινωνία και μπορούν να αποδείξουν την σημασία των επενδύσεων στην έρευνα, να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο (Template for answers7thFPprojects) και να το διαβιβάσουν στην ΓΓΕΤ το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.

Στη συνέχεια η ΓΓΕΤ θα τα διαβιβάσει στην Προεδρία και θα αποτελέσει στοιχείο της συζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι θα εκδοθεί και σχετικό φυλλάδιο με τις καλές πρακτικές που θα διαβιβασθούν από όλα τα Κράτη-Μέλη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC