Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

21 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κάλυψη συνολικά είκοσι ένα (21) θέσεων εξωτερικών συνεργατών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ).

Αναλυτικά οι θέσεις:

  •     δέκα (10) συνεργάτες Οικονομικών επιστημών,
  •     πέντε (5) συνεργάτες Πληροφορικής με ειδικότητα Αναλυτές/ Προγραμματιστές / Διαχειριστής δικτύου,
  •     δύο (2) συνεργάτες με πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας,
  •     δύο (2) συνεργάτες Οικονομολόγους λογιστικής κατεύθυνσης,
  •     δύο (2) συνεργάτες Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις και το βιογραφικό των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 στη γραμματεία της ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ (p.floridi@gsrt.gr), πληροφορίες στην Φλωρίδη Παρασκευή τηλ. 2107458177. Επιπλέον συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

Eδώ η σχετική πρόσκληση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC