Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση για ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο).


Στόχος είναι, η ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχ-τών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Με-ταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).

Η ενίσχυση θα είναι μεταξύ 2.000€ και 4.000€ πλέον Φ.Π.Α, ανάλογα με την πρόταση του έργου και τη γνωμάτευση των αξιολογητών. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου. Θα ενισχυθούν συνολικά έως ενενήντα (90) έργα.

Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πρέπει να καταθέσει περιγραφή των εργασιών, συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους, περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο έργο και της σχετικότητας του έργου με τις Θεματικές Περιοχές των Μονάδων Αριστείας καθώς και τεκμηρίωση της αιτούμενης χρηματοδότησης.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση για κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από:
Σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν τη σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπει-ρία του μέλους ή των μελών της ομάδας. Το κάθε βιογραφικό θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 900 λέξεις, και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο europass στο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose και να περιλαμβάνει συνδέσμους (URLs) με σχετικά έργα σε δημόσια αποθετήρια, πχ github, κλπ.
Το προτεινόμενο έργο, με σύντομη περιγραφή του κάθε παραδοτέου, με κοστολόγηση ανά παραδοτέο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Η πρόταση του έργου να μην υπερβαίνει τις 1000 λέξεις.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα που υπάρχει διαθέσιμη εδώ. Η επιλογή των έργων θα πραγματοποιηθεί από ειδικές ομάδες αξιολογητών. H προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπάρχουν διαθέσιμες στο www.ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC