Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Online σεμινάριο "Στατιστική ανάλυση δεδομένων – το Πακέτο SPSS"

Το Πρόγραμμα Εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευσης, e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργανώνει το online σεμινάριο "Στατιστική ανάλυση δεδομένων – το Πακέτο SPSS.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το παρόν μάθημα περιλαμβάνει 5 ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, θα διδαχθούν τα ακόλουθα:

1η Ενότητα: Περιγραφική Στατιστική με τη χρήση του πακέτου SPSS
Στη συγκεκριμένη ενότητα, ορίζονται τα βασικά μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής, όπως για παράδειγμα τα μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή, διάμεσος κ.α.) και τα μέτρα διασποράς (διακύμανση, τυπική απόκλιση, κ.α.), ενώ παρουσιάζονται τα βασικότερα διαγράμματα (Ιστόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, θηκόγραμμα, κ.α.). Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, υλοποιούνται με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.

2η Ενότητα: Έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση του πακέτου SPSS
Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία στατιστικών ελέγχων που αφορούν το μέσο, τη διακύμανση ή το ποσοστό ενός χαρακτηριστικού ή μιας ιδιότητας, που έχουν τα άτομα ενός ή περισσότερων πληθυσμών. Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, υλοποιούνται με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.

3η Ενότητα: Γραμμική Παλινδρόμηση με τη χρήση του πακέτου SPSS
Στη συγκεκριμένη ενότητα, μελετώνται εκτενώς οι τεχνικές Ανάλυσης Απλής και Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. Η στατιστική συμπερασματολογία (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων) που αφορά τις παραμέτρους και την ευθεία της Παλινδρόμησης και ο έλεγχος των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της, είναι μερικά από τα θέματα που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της μεθόδου Παλινδρόμησης με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.

4η Ενότητα: Ανάλυση Διακύμανσης με τη χρήση του πακέτου SPSS
Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζονται τεχνικές Ανάλυσης Διακύμανσης κατά έναν και κατά δύο παράγοντες. Βασικός στόχος είναι η κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης για την τιμή ενός ποσοτικού (μετρήσιμου) χαρακτηριστικού αν είναι γνωστές οι τιμές μόνο ποιοτικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτό. Να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των τεχνικών Ανάλυσης Διακύμανσης με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.

5η Ενότητα: Λογιστική Παλινδρόμηση με τη χρήση του πακέτου SPSS
Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία Λογιστικής Παλινδρόμησης. Βασικός στόχος είναι η κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης για την τιμή ενός ποιοτικού (μετρήσιμου) χαρακτηριστικού αν είναι γνωστές οι τιμές ποσοτικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτό. Να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των τεχνικών Ανάλυσης Λογιστικής Παλινδρόμησης με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τις σημαντικότερες μεθόδους Στατιστικής ανάλυσης Δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Σκοπός του μαθήματος είναι ο διδασκόμενος να είναι σε θέση (μετά το πέρας των μαθημάτων) να πραγματοποιεί Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του πακέτου SPSS για την επίλυση θεμάτων της επιστήμης των Υπολογιστών, που πραγματεύονται αντικείμενα, όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα, η Ανάλυση Εικόνας ή η Εξόρυξη Δεδομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αποφοίτους Λυκείου (χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις).
Αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ (όχι απαραίτητα σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής), που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στην επιστήμη των Υπολογιστών.
Προαπαιτούμενη γνώση

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει εντάξει στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα το πρόγραμμα "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Πληροφορική" με την συμβολή και την αρωγή της νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που υλοποιούνται με βάση το διαδίκτυο και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του, εφαρμόζοντας νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και τηλε-εκπαίδευσης που το έχει καταστήσει μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και λαμβάνουν το ηλεκτρονικό υλικό των μαθημάτων της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις αλλά και να λαμβάνουν πρωτογενή γνώση, που εφαρμόζεται στον κλάδο της Πληροφορικής. Αποτέλεσμα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι να αποκτήσουν για πρώτη φορά οι εκπαιδευόμενοι σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να έχουν αρχική πρόσβαση στην αγορά εργασίας με περισσότερα εφόδια και να επιτύχουν βελτίωση της θέσης τους μέσα από την περαιτέρω εκπαίδευσή τους σε προχωρημένα θέματα Πληροφορικής.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευελιξία να παρακολουθούν το πρόγραμμα από το σπίτι και ανεξάρτητα από το χρόνο που διαθέτουν. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζουν εκείνοι το χρόνο και τον τρόπο που θα μελετούν.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (https://elearning.cs.unipi.gr/index.php?id=32) του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC