Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

EΕΤΤ: Έκθεση Πεπραγμένων 2013

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δημοσιεύει την Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2013, παρουσιάζοντας το ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό της έργο στις δύο εποπτευόμενες αγορές.Εντός του 2013, οι σημαντικότερες παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ συνοψίζονται ως εξής:

Προάσπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή με την επιβολή αυξημένων υποχρεώσεων στους παρόχους, την αύξηση των ελέγχων στη λιανική αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, τις μετρήσεις ποιότητας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές της ΕΕΤΤ για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών από τους ίδιους τους καταναλωτές.
Προώθηση του ανταγωνισμού και προσέλκυση επενδύσεων με δράσεις όπως είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς, η μείωση των τελών τερματισμού στην κινητή τηλεφωνία, που οδήγησε στη διάθεση νέων συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων, η μείωση στα ανώτατα όρια χονδρικών και λιανικών τιμών στην περιαγωγή, η απορρύθμιση της λιανικής αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία για κλήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την απελευθερωμένη πλέον ταχυδρομική αγορά.
Αναπτυξιακή διαχείριση φασματικών πόρων με τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος, την απλοποίηση της αδειοδότησης για ασύρματα δίκτυα, καθώς και τη συνολικά αποτελεσματικότερη εποπτεία του φάσματος.


Με αφορμή την έκδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2013, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, κ. Κ. Λουρόπουλος, δήλωσε ότι «Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ρυθμίζει δύο αγορές, συνολικής αξίας περίπου 7 δισ. η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ, με πολλαπλασιαστικό όφελος για τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή οικονομία. Με δεδομένο ότι η διετία 2013-2014 αποτελεί περίοδο κρίσιμων αποφάσεων και εξελίξεων για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, το έργο μας συνεχίζει να εστιάζεται στην προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της αγοράς και τη διάθεση υπηρεσιών με κριτήρια διαφάνειας, ποιότητας και τιμής προς όφελος των καταναλωτών».

Η Έκθεση Πεπραγμένων 2013 της ΕΕΤΤ βρίσκεται στο http://www.eett.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC