Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας από τον ΟΤΕ

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:H ΟΤΕ plc ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς των ομολόγων της λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016. Η τιμή επαναγοράς των ομολόγων θα προκύψει βάσει περιθωρίων 60 bps και 160 bps (μονάδες βάσης) πλέον των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (mid swap rates) για τα ομόλογα Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 αντίστοιχα. To συνολικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTE plc, θα είναι σε Ευρώ, θα φέρει σταθερό επιτόκιο και θα πληροί τα κριτήρια ομολόγου αναφοράς (benchmark size). Οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι που θα αποδεχτούν την πρόταση επαναγοράς των ομολόγων (λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016) θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προτεραιότητα στη διαδικασία κάλυψης του νέου ομολόγου.

Ο ΟΤΕ προβαίνει σε αυτή τη συναλλαγή με στόχο να επεκτείνει με αποδοτικό τρόπο τη λήξη των δανειακών του υποχρεώσεων.

Η πρόταση επαναγοράς δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε η πρόταση επαναγοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην ελληνική επικράτεια. Αντίστοιχα, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Η πρόταση επαναγοράς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην ελληνική επικράτεια μόνο σε «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ελληνικού νόμου 3401/2005, ενεργούντων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους που και αυτοί είναι ειδικοί επενδυτές.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ’αυτού δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώριση και δε θα εισαχθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η OTE PLC σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώρηση ούτε θα εισαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ’ αυτού, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης προς, για λογαριασμό, ή σε όφελος προσώπων στις Η.Π.Α (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC