Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Στις 24 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ

Την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η 62η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2013 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2014.
5. Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, ενώ σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας θα συνέλθει Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014, ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC