Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

PROFILE: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στο α’ τρίμηνο του 2014

Με ενισχυμένα τα βασικά μεγέθη του έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2014 ο όμιλος PROFILE, συνέπεια της εξωστρεφούς πολιτικής του, της ανάπτυξης νέων λύσεων και της ενίσχυσης της επενδυτικής του στρατηγικής. Ο όμιλος εμφανίζει αισθητά βελτιωμένο EBITDA, σημαντικά διαθέσιμα και αυξημένα κέρδη, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μικρή άνοδο διαμορφούμενος στα €2,08 εκατ. από €2,03 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013. Τα κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €665 χιλ. από €551 χιλ. το α’ τρίμηνο πέρυσι, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 20,6%. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 32%, έναντι 27% το α’ τρίμηνο πέρυσι και 30% για το σύνολο του 2013. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη διατήρηση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε ποσοστό άνω του 40% και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €151 χιλ., από €96 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2013 (αύξηση 58%) και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €134 χιλ. από €106 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2013 (αύξηση 27%).

O όμιλος εμφανίζει ισχυρές ταμειακές ροές και διατηρεί υψηλά διαθέσιμα ενώ μείωσε περαιτέρω το δανεισμό σε σχέση με την 31/12/2013. Επιπροσθέτως, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €15,19 εκατ., έναντι €15,07 εκατ. στις 31/12/2013 και €14,56 εκατ. στις 31/3/2013. Συνεπώς, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια εμφάνισε αξιοσημείωτη κάμψη σε 0,72x, έναντι 0,87x το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ξεπέρασε το 1,53x αναδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία του ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €2,04 εκατ., ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα €798 χιλ. και τα κέρδη μετά φόρων σε €279 χιλ. για το α’ τρίμηνο του 2014.

Στα μεγέθη του τριμήνου αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων του ομίλου σε νέα προϊόντα και εφαρμογές που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία, (όπως η νέα έκδοση του IMSplus, η εξελιγμένη πλατφόρμα του FMS.next, το Mobius Wealth κ.ά.), καθώς και η αυξημένη πρόσκτηση νέων πελατών στον τομέα του χρηματοοικονομικού λογισμικού.

Ο όμιλος ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία του στις χώρες του εξωτερικού (μεταξύ άλλων στις Μ. Βρετανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη), ενισχύοντας τις εργασίες του με εξειδικευμένο προσωπικό, υποστηρικτικές δράσεις προώθησης των λύσεων του και νέες συνεργασίες αντιπροσώπευσης.

Δεδομένης της μέχρι τώρα επιτυχίας των σχεδιασμών της, η διοίκηση της PROFILE, είναι αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων της, με επίκεντρο την σημαντική αύξηση των μεγεθών εντός της 3ετίας, μέσω νέων επενδύσεων και ενίσχυσης του δικτύου συνεργατών στις διεθνείς αγορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC