Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργική Απόφαση 119752/Ε5(ΦΕΚ 2802/17-10-2012) οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Web Intelligence).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών, όπως και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών.

Η χρονική διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχουν δίδακτρα ύψους 3000 ευρώ για το σύνολο των τριών εξαμήνων του Π.Μ.Σ.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία των εξής μαθημάτων:
Α Εξάμηνο

Μεθοδολογίες Έρευνας
Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
Κοινωνική Δικτύωση

Β Εξάμηνο

Αποθήκες Δεδομένων - Εξόρυξη Πληροφορίας
Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες
Μηχανική Μάθηση
Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Σημασιολογικός Ιστός Το Γ' εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://msc.it.teithe.gr

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα δέχεται αιτήσεις και φακέλους υποψηφιότητας από 12 Μαΐου 2014 έως 18 Ιουλίου 2014.

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά και θα παραλαμβάνεται μόνον με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης*:

Έντυπη αίτηση,
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου,
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ,
Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας. Ως ελάχιστη απαίτηση για την αποδεδειγμένη γνώση των αγγλικών θεωρείται το δίπλωμα Lower ή αποτελέσματα εξετάσεων με βαθμολογία 550 μονάδες TOEFL ή βαθμολογία 550 μονάδες GRE in Computing,
Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία από μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά.
Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

* Για να θεωρείται πλήρης, ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά 1 ως 6 (πρωτότυπα ή επικυρωμένα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC