Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Αύξηση των κερδών προ φόρων για τον Όμιλο Space Hellas το 2013, παρά τη μείωση του τζίρου

Αυξημένα παρουσιάστηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του 2013 φτάνοντας σε € 689 χιλ. έναντι € 456 χιλ. το 2012, παρότι ο ενοποιημένος τζίρος παρουσίασε μείωση και ανήλθε στα € 41 εκ. το 2013 έναντι € 48,5 εκ. το 2012.Η μείωση του τζίρου μεταφέρθηκε τόσο στα μεικτά κέρδη, τα οποία μειώθηκαν σε € 13,3 εκ. το 2013 έναντι € 14,5 εκ. το 2012, όσο και στο EBITDA το οποίο σημείωσε μείωση και έκλεισε σε € 4 εκ. το 2013 έναντι € 4.6 εκ. το 2012.

Η βελτίωση του EBITDA ως ποσοστό επί του τζίρου (9,8% το 2013 έναντι 9,5% το 2012), σε συνδυασμό με την μείωση του λειτουργικού κόστους, απορρόφησαν τις συνέπειες της μείωσης του κύκλου εργασιών και οδήγησαν στην αύξηση των κερδών προ φόρων. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζονται μειωμένα και ανέρχονται σε € 31 χιλ. το 2013, έναντι € 318 χιλ. το 2012, συνεπεία της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα € 11,3 εκ. το 2013 έναντι € 14,5εκ. το 2012. Συνολικά ο τραπεζικός δανεισμός, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, μειώθηκε από € 22,7 εκ το 2012 σε € 20 εκ. το 2013.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές κα ανήλθαν σε € 267 χιλ. εκ. ενώ οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αποτύπωσαν την μείωση των δανείων και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση σε € -2,7 εκ.

Για τη μητρική εταιρία, ο τζίρος έκλεισε στα € 38,7 εκ. το 2013 έναντι € 47,5 εκ. το 2012, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 3,5 εκ. το 2013 έναντι € 4,4 εκ. το 2012. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2013 ανήλθαν σε € 161 χιλ. έναντι € 387 χιλ. το 2012 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2013 ανήλθαν σε ζημιές € 359 χιλ. έναντι κερδών € 207 χιλ. το 2012.
Ως γενική εκτίμηση, για το 2014 ο Όμιλος προβλέπει βελτίωση των μεγεθών του σε ετήσια βάση τόσο σε επίπεδο τζίρου, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC