Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών από το ΤΕΙ Πειραιά

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους φοιτητές του Ιδρύματος, καθώς και στην επιβράβευση των προσπαθειών τους και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και επιχειρηματικής αξιοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από αυτούς.Στο διαγωνισμό καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές του Ιδρύματος μετά από πρόσκληση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η απονομή των σχετικών βραβείων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές του Ιδρύματος και εμπειρογνώμονες – εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και οργανισμών.

Η εύρεση μιας ιδέας είναι μια πολύτιμη ικανότητα. Η επιτυχία είναι να μετατραπεί η ιδέα σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική γιατί κάθε ομάδα φοιτητών που θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να λάβει: (α) εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς δασκάλους και επιχειρηματικά στελέχη και (β) βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της.

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι, η επιχειρηματική πρόταση της ομάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου, που θα μπορεί να οδηγήσει, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, στην ίδρυση επιχείρησης καθώς και στην αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης, μετά από αξιολόγηση. Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο και επιπλέον, θα προταθούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ή άλλων φορέων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Πειραιά και οι φοιτητές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες το πολύ τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα ορίζεται εκπρόσωπος της ομάδας. Οι ομάδες θα υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας το αρχείο του Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού

Τα προτεινόμενα επιχειρηματικά σχέδια θα εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών.
Ανάπτυξη-Χρήση συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Καινοτόμα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας.
Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν
Εμπιστευτικότητα

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, με δημοσιεύσιμα στοιχεία μόνο το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί τελικά μαζί με μία σύντομη περιγραφή της. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την επιχειρηματική τους ιδέα, μπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους οργανισμούς υποστηριζόμενοι από το Γραφείο της Μ.Κ.Ε. ΤΕΙ Πειραιά.

Στάδια του Διαγωνισμού

Α' Στάδιο

Κατά το πρώτο στάδιο υποβάλλονται προτάσεις που επικεντρώνονται στην επιχειρηματική ιδέα, που είναι η ουσιαστική βάση ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας (επισυνάπτεται), την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Πειραιά και λαμβάνουν σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Η επιτροπή αξιολόγησης των επιχειρηματικών ιδεών αξιολογεί τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την πρωτοτυπία και ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας, την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και τον κοινωνικό αντίκτυπο κυρίως για τις ιδέες με στοιχεία κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια, προκρίνονται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι καλύτερες ιδέες.

Β' Στάδιο

Στο στάδιο αυτό, οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχειρηματικής ιδέας τους, που έχει προκριθεί προηγουμένως, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας, υπό την συμβουλευτική καθοδήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή τους.

Με την ολοκλήρωση της σύνταξής της, η Επιχειρηματική Ιδέα θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης τους και ανακοινώνει τους νικητές.

Ημερίδα

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την οργάνωση ημερίδας από τη Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Πειραιά, στην οποία γίνεται η παρουσίαση των προτάσεων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για όλες τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και θα βραβευτούν οι τρεις (3) καλύτερες.

Χρονοδιάγραμμα

Υποβολή Εντύπου Επιχειρηματικής Ιδέας πρώτου (Α΄) σταδίου:5 Μαΐου 2014
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (Α΄) σταδίου: 30 Μαΐου 2014
Υποβολή ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Ιδέας: 30 Σεπτεμβρίου 2014
Πληροφορίες

Γραφείο Α07, Α΄ Κτίριο (ισόγειο), ώρες: 10.00-14.00 τηλ: 210-5381474

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC