Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 39% για το Πλαίσιο

Η "Πλαίσιο" ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:
-->


-Καθαρά κέρδη έτους € 14,3 εκατ. και κέρδη ανά μετοχή 65 ευρωλεπτά, αυξημένα κατά 39,3%.
-Ελαφρά μειωμένες πωλήσεις στο σύνολο του έτους, ανακάμπτουν, ωστόσο, στο τελευταίο και πιο σημαντικό τρίμηνο της χρήσης.
-Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ισχυρά αυξημένο κατά 236 μονάδες βάσης στο 8,3%. Βελτίωση άνω των 200 μονάδων και στους τρείς τομείς δραστηριότητας.
-Περαιτέρω μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 3,8% και των λειτουργικών εξόδων κατά 5,6%, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των περιθωρίων αποδοτικότητας.
-Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές € 12,3 εκατ. παρά τη σημαντική αποπληρωμή των προμηθευτών.
-Εύρωστη κεφαλαιακή διάρθρωση με το δείκτη δανειακής μόχλευσης (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) να συρρικνώνεται στο 0,80 από 1,05.
-Υποχώρηση κατά € 3 εκατ. του συνολικού δανεισμού στα € 14,3 εκ.,
-Ταμειακά διαθέσιμα πλέον των € 52 εκατ. που αντιστοιχούν στο 40% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Τα κέρδη προ φόρων προσέγγισαν τα € 20 εκατ., σχεδόν 50% υψηλότερα από το 2012 και μόνο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών μπόρεσε να περιορίσει κάπως την ποσοστιαία άνοδο των αποτελεσμάτων μετά από φόρους. Η συνεπής παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας επέφερε, για άλλη μια χρονιά, περιορισμό του, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 37,7%. Η ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, σε συνδυασμό με την ευρύτατη ρευστότητα - τα διαθέσιμα υπερέβησαν τα € 50 εκατ.- μας επιτρέπουν να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 20 ευρωλεπτών ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερου κατά 66%, σε σχέση με το 2012, σηματοδοτώντας την επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη των μετόχων μας ως απόρροια της πορείας της Εταιρίας.».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:
«To 2013 κάναμε τέσσερις στρατηγικές κινήσεις:
-Κάναμε είσοδο στην κινητή τηλεφωνία, με το brand μας Turbo-X,
-Επίσης με το Turbo-X μπήκαμε στην κατηγορία των τηλεοράσεων,
-Επενδύσαμε στα Σχολικά Είδη, γεγονός που μας πρόσφερε μία δυνατή σχολική περίοδο, και
-Βγήκαμε για πρώτη φορά στην Ιστορία του Πλαισίου με τηλεοπτική διαφήμιση, με πρώτο στόχο το branding των private labels.
Αυτές οι κινήσεις μας, ενίσχυσαν πολύ και το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία. Παράλληλα δουλέψαμε όπως και κάθε χρόνο στην ανανέωση των καταστημάτων μας, του site και των καταλόγων.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC