Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Επιτυχημένη προδικαστική προσφυγή της ΕΕΛ/ΛΑΚ για έργο του Υπουργείου Εξωτερικών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, λογισμικού και τεχνολογιών και την προώθηση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της δράσης της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης απέστειλε προδικαστική προσφυγή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών και στον Υφυπουργό Εξωτερικών για το έργο “Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις”.Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προέβη σε αυτή την πράξη καθώς οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται στους πίνακες συμμόρφωσης του προκηρυσσόμενου έργου ευνοούσαν συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις παραβιάζοντας έτσι την αρχή της ισότητας και μη επιτρέποντας τη χρήση άλλων τύπων λογισμικού.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ παρενέβη στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως οργανισμού δημοσίου συμφέροντος ο οποίος προωθεί την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανοιχτότητας. Η πρακτική της προκήρυξης έργων που αποκλείουν το ΕΛ/ΛΑΚ ή μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής δημιουργεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας καθώς δημιουργούνται απαιτήσεις για την αγορά και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού με αποτέλεσμα να ζημιώνεται η ελληνική αγορά πληροφορικής σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα περίοδο.

Η εγχώρια αγορά πληροφορικής πλήττεται σημαντικά καθώς τα κονδύλια δεν καταλήγουν σε τοπικές μικρομεσαίες εταιρίες, οι οποίες ασχολούνται με την παραμετροποίηση και προσαρμογή ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών αλλά γίνονται κόστη αδειοδότησης. Είναι απαραίτητο η ανάπτυξη λογισμικού για τους δημόσιους οργανισμούς να οδηγεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υπηρεσιών που είναι αξιοποιήσιμες διεθνώς και να ενισχύεται η τοπική οικονομία υπηρεσιών με νέες θέσεις εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο της εποχής μας.

Με μεγάλη ικανοποίηση, η ΕΕΛ/ΛΑΚ ενημερώθηκε ότι τα αιτήματα της προσφυγής της έγιναν δεκτά καθώς σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών ο διαγωνισμός ματαιώθηκε και θα προκηρυχθεί εκ νέου αφού υπάρξουν οι σχετικές τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ώστε να μην παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η ταχύτητα της ανταπόκρισης του Υφυπουργού Εξωτερικών και η άμεση επίλυση του προβλήματος δίνει ένα ηχηρό και αισιόδοξο μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι διαγωνισμοί λογισμικού από τους Φορείς του Δημοσίου και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν φορείς όπως η ΕΕΛ/ΛΑΚ στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα συνεχίσει να ενημερώνει τους Δημόσιους Φορείς και τις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με την ισότιμη αντιμετώπιση που υποχρεούνται να τηρούν απέναντι στο Ανοιχτό Λογισμικό και να παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ώστε να εφαρμοστούν επιτέλους οι νόμοι και να σταματήσει η διάκριση συγκεκριμένων λογισμικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC