Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Αύξηση κερδών κατά 75% για το Πλαίσιο

Η "Πλαίσιο" ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2013 - 30.09.2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:
-Καθαρά κέρδη εννιαμήνου € 8.703 χιλ., και κέρδη ανά μετοχή 39,4 ευρωλεπτά, αυξημένα κατά 75%. Κέρδη τρίτου τριμήνου € 3.045 χιλ., σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι.
-Ελαφρά μειωμένες πωλήσεις, ανοδική τάση στον τομέα "Τηλεφωνία" .
-Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) βελτιωμένο κατά 50% στο 6,7%. Ισχυρότερες επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο: Περιθώριο EBITDA υψηλότερα στο 7,4%.
-Συνεχής και επιταχυνόμενη τάση συρρίκνωσης των συνολικών λειτουργικών εξόδων κατά 7,38% σε σταθερά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
-Σημαντική βελτίωση της διάρθρωσης του Ισολογισμού, με τα Ίδια Κεφάλαια να αποτελούν το 57,2% του Παθητικού και το δείκτη Ξένα / Ίδια Κεφάλαια να κατέρχεται στο 0,75 από 1,05 τη χρήση 2012.
-Συνεχιζόμενος αρνητικός βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός δανεισμός στα € 14,5 εκ. και παράλληλα αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννιαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Για ένα ακόμα τρίμηνο είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς επιτυγχάνουμε όχι μόνο να βελτιώνουμε τις επιδόσεις σε σχέση με τις απελθούσες χρήσεις, αλλά και συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα. Το μίγμα των πωλήσεών μας εμπλουτίζεται συνεχώς από προϊόντα που βασίζονται όλο και περισσότερο αποκλειστικά στην τεχνογνωσία του "Πλαισίου", ικανοποιούν πληρέστερα τις απαιτήσεις των πελατών μας και παράλληλα βελτιώνουν τη λειτουργική και συνολική αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Συνεχίζουμε να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα μας, προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερους όρους στους πελάτες μας χάρη στα Turbo X, Q Connect, @ work, Sentio και Goomby προϊόντα. Ήδη έχουμε καλύψει το 85% της καθαρής κερδοφορίας του 2012, και θεωρούμε εφικτό το στόχο το 2013 να αποτελέσει την πλέον αποδοτική χρήση, ιδίως σε επίπεδο αποτελεσμάτων, στην ιστορία της Εταιρίας, προς όφελος των μετόχων, του προσωπικού και των εν γένει συνεργαζόμενων με το "Πλαίσιο".»

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος πρόσθεσε: «Το τρίτο τρίμηνο της χρήσης υπήρξε από τα καλύτερα ιστορικά, για δύο κυρίως λόγους: Αφ' ενός μεν επιτύχαμε αυξημένη διείσδυση στις πωλήσεις σχολικών ειδών και βελτιώσαμε το μερίδιό μας στη συγκεκριμένη αγορά.

Αφ' ετέρου δε, συνεπεία κυρίως της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των πωλούμενων προϊόντων με παράλληλη μείωση του κόστους, σε επίπεδο τριμήνου προσεγγίσαμε τα πέντε (5) εκατ. ευρώ, σε όρους EBITDA και μέχρι τώρα για το 2013 επιτυγχάνουμε βελτίωση του σχετικού περιθωρίου του κατά πλέον των 200 μονάδων βάσης, σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν οι πελάτες, και η σιγουριά για την ικανότητα των στελεχών μας να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς διευρυνόμενες απαιτήσεις, μάς κάνει αισιόδοξους όχι μόνο για τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης αλλά, κυρίως, για τις αναπτυξιακές προοπτικές μας τα επόμενα έτη.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC