Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμμετείχε στην πρόσκληση που έλαβε από το γραφείο της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνεργασία επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership, (www.opengovpartnership.org) από τον Απρίλιο του 2012 έχοντας υποβάλει το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και από άλλους φορείς να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους επί των στόχων που έχουν τεθεί, τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση αυτών των στόχων καθώς και τις προτάσεις τους σχετικά με νέους στόχους στο αντικείμενο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Για τη δράση αυτή υπάρχει και δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ogp/?p=9.


Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχει και στο Open Government Partnership Network (http://www.opengovpartnership.org/ogp-network) που έχει ως στόχο να συνδέει κυβερνήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του OGP και να βοηθήσει αρχικά τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες δράσεις σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση της χώρας τους και στη συνέχεια να τις υλοποιήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί συστηματικά το θέμα της Ανοιχτότητας κι έχει οργανώσει ομάδες εργασίας με θέματα όπως, τα Ανοιχτά Δεδομένα, η Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance) και άλλα, που επεξεργάζονται τεκμηριωμένες προτάσεις σχετικά με τα θέματα της ανοιχτότητας στη χώρα μας. Εκπρόσωπος της ΕΕΛ/ΛΑΚ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομάδα εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα θα συμμετέχει και στην ετήσια διάσκεψη του Open Government Partnership που διοργανώνεται στο Λονδίνο στις 31 Οκτωβρίου.


Μέσα από την επιστολή με τις προτάσεις που απέστειλε η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζήτησε μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι δράσεις των δημόσιων διαβουλεύσεων και να δημιουργηθεί μία ενιαία στρατηγική για θέματα που αφορούν την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Για την πραγματοποίηση των στόχων η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει μία σειρά δράσεων που συνιστούν αυτό που ονομάζεται “στοίβα ανοιχτότητας” και που αποτελεί βασικό στόχο του συνόλου των δράσεων της ΕΕ/ΛΛΑΚ. Ειδικότερα, η ανοιχτότητα εντοπίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:

(α) Υποδομές – Πρότυπα, (β) Λογισμικό, (γ) Δεδομένα και (δ) Περιεχόμενο.


Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης (α) στα ανοιχτά δεδομένα και περιεχόμενο τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδομή επιχειρηματικότητας, συμμετοχής και ανοιχτής διακυβέρνησης καθώς και (β) στην ενίσχυση δράσεων πληθωπορισμού (crowdsourcing) για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στη δράση της δημόσιας διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC