Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

61η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 61η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 66,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης.

Απευθυνόμενος στους Μετόχους κατά τη διάρκεια της  Συνέλευσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις προκλήσεις σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες, εφαρμόζοντας την ξεκάθαρη στρατηγική του, με επίκεντρο το μετασχηματισμό και την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών του. Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα, παρά τα αναχρονιστικής λογικής εμπόδια που επιμένει να ορθώνει η Ρύθμιση.

Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας να περιορίσουμε το κόστος, ενισχύσαμε σημαντικά τα οικονομικά μας μεγέθη και γίναμε η πρώτη ελληνική εταιρεία από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Είμαι βέβαιος πως η στρατηγική που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια, η αφοσίωση των εργαζομένων μας, αλλά και η ακλόνητη πειθαρχία μας στα χρηματοοικονομικά θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε ισχυρές επιδόσεις.»

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης:

-Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
-Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2012 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013.
-Την εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2013 και καθορίσθηκε η αμοιβή της.
-Τη συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους για τη χρονική περίοδο από 1-8-2013 έως 31-7-2014 και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
-Την υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.
-Την τροποποίηση της σύμβασης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Την τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan).
-Τη δέσμευση/διάθεση ποσού μέχρι €3.750.000 εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth), εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο Φορέα η ένταξη της Εταιρείας στην εν λόγω Δράση.
-Την τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
-Την αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του, τον κ. Raphael Kübler σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (μη εκτελεστικού) μέλους κ. Timotheus Höttges και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το 2015. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC