Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Tα οικονομικά αποτελέσματα της Quest Συμμετοχών

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.


Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου
Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 67,9 εκατ. έναντι € 67,6 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας οριακή αύξηση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.705 χιλ. έναντι € 2.045 χιλ. του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.176 χιλ. έναντι € 160 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 117 χιλ. έναντι € 83 χιλ. πέρυσι.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, του ομίλου επιβαρύνθηκαν με ποσό € 1 εκατ. αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών από 20% σε 26%. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρηματική υποχρέωση – καταβολή φόρου.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 13,7 εκατ. έναντι € 17,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2012.

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 892 χιλ. έναντι € 1.014 χιλ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 121 χιλ. έναντι € 159 χιλ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 32 χιλ. έναντι € 18 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 254 χιλ. έναντι € 5 χιλ. τη περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 24 εκατ. έναντι € 24,1 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 467 χιλ. έναντι € 3 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 241 χιλ. έναντι ζημιών € 142 χιλ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 231 χιλ. έναντι ζημιών € 224 χιλ. το 2012.

iSquare
(Η iSquare διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 12,3 εκατ. έναντι € 10,3 εκατ. το 2012 αυξημένες κατά 19%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 405 χιλ. έναντι € 359 χιλ. το 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 320 χιλ. έναντι € 220 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 232 χιλ. έναντι σε € 165 χιλ. πέρυσι.

Όμιλος Uni Systems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 15,1 εκατ. έναντι € 15,4 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 959 χιλ. έναντι € 785 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 705 χιλ. έναντι € 358 χιλ. το 2012 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.037 χιλ. έναντι κερδών € 522 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 16,5 εκατ. έναντι € 17,4 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση 5%, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 607 χιλ. έναντι € 580 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 531 χιλ. έναντι € 433 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 396 χιλ. έναντι € 254 χιλ. την περυσινή περίοδο.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρεία λειτουργεί 4 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 8,2 MW.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2013 για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) ήταν: Πωλήσεις € 1 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. πέρυσι, κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 239 χιλ. έναντι € 365 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ήταν € 361 χιλ. έναντι € 328 χιλ. το 2012 και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 425 χιλ. έναντι €416 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνουμε ότι την κλειόμενη περίοδο τα αποτελέσματα του κλάδου Ενέργειας επιβαρύνθηκαν με ποσό € 249 χιλ. που αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ.

Τα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες του Α τριμήνου 2013 της Quest Συμμετοχών θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC