Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

CPI: Βελτιωμένα τα αποτελέσματα 9μήνου

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το εννεάμηνο που έληξε στις 31/03/2013, παρά τη σημαντική επιβάρυνση με έξοδα αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.


Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το διαρρεύσαν εννεάμηνο 1/7/2012 – 31/03/2013, ανήλθε σε ευρώ 10.118 χιλ. από ευρώ 14.086χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 28,1%, που οφείλεται κυρίως στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και τη μείωση των πιστώσεων ορισμένων προμηθευτών του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε ευρώ 6.869 χιλ. από ευρώ 10.709 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε ευρώ 3.248 χιλ από ευρώ 3.376 χιλ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε σε 22,3% έναντι 20,4% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων EBITDA), αυξήθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε ευρώ 199 χιλ. από ευρώ 23 χιλ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, παρά την σημαντική μείωση των πωλήσεων και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από αποζημιώσεις λόγω μείωσης του προσωπικού. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε ζημιά ευρώ 503 χιλ έναντι ζημιών ευρώ 638 χιλ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα φετινά αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα κατά ευρώ 577 χιλ. με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης της εταιρείας, έναντι επιβαρύνσεως ευρώ 210 χιλ κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε ευρώ 3.735 χιλ έναντι ευρώ 4.184 χιλ στις 30/6/2012, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε ευρώ 128 χιλ έναντι ευρώ 403 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζει κυρίαρχα:

-στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση,
-στην διατήρηση της ρευστότητάς της,
-στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων
-στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων
-στην ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης και
-στην διερεύνηση ευκαιριών λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου.

Η CPI επικεντρώνεται σε Προϊόντα & Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management), στην παροχή & διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε λύσεις συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης και τέλος σε Διαδραστικές λύσεις Εκπαίδευσης σε σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC