Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

CPI: επηρεασμένα από την κρίση τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου

Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 1ο τρίμηνο που έληξε στις 30/9/2011, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν.


Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το τρίμηνο 1/7/2011 – 30/9/2011, ανήλθε σε ευρώ 4.334 χιλ. από ευρώ 4.359 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και την αναβολή υλοποίησης projects από τους πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν ελαφρά σε ευρώ 3.250 χιλ από ευρώ 3.170 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε ευρώ 1.084 χιλ από ευρώ 1.188 χιλ την ίδια περίοδο πέρυσι.Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 22,2% έναντι 25,4% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 38 χιλ από ευρώ 113 χιλ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά ευρώ 175 χιλ έναντι ζημιών ευρώ 99 χιλ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε ευρώ 4.015 χιλ έναντι ευρώ 4.253 χιλ στις 30/6/2011, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου μειώθηκαν ανερχόμενα σε ευρώ 415 χιλ έναντι ευρώ 1.415 χιλ την αντίστοιχη περίοδο.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα

- στη μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση
- στη διατήρηση της ρευστότητάς της,
- στη θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων
- στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων
- στην ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης και
- στη διερεύνηση ευκαιριών αύξησης του μεριδίου της λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου.

Η CPI επικεντρώνεται σε Προϊόντα & Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management), στην παροχή & διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε λύσεις συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης χώρων, και τέλος σε ανάπτυξη Διαδραστικών Λύσεων Εκπαίδευσης στα σχολεία.

© pcnea.blogspot.com
don't copy articles from pcnea.blogspot.com without permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC