Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

H CPI: επηρεασμένα από την κρίση τα αποτελέσματα 9μήνου

Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αποζημίωσης αποχωρήσαντος προσωπικού εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 9μηνο που έληξε στις 31/3/2011 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της CPI για το 9μηνο 1/7/2010 – 31/3/2011, ανήλθε στα € 15,7 εκατ. έναντι € 16,9 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 7,3%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης της Εταιρείας από υπηρεσίες χαμηλής κερδοφορίας και λόγω μείωσης της ζήτησης προϊόντων και αναβολής υλοποίησης projects από τους πελάτες της.

Ταυτόχρονα τα έσοδα από Υπηρεσίες κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε € 3,8 εκατ. διατηρώντας την συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα της εταιρείας στο 24,3% όσο δηλαδή και κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 21,5% έναντι του 26,8% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 310 χιλ. από € 994 χιλ. κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από αποζημιώσεις αποχωρήσαντος προσωπικού και την μείωση του μικτού κέρδους.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε ζημιά € 383 χιλ έναντι κερδών € 19 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 13,7% ανερχόμενες σε € 4,26 εκατ. έναντι € 4,94 εκατ. στις 30/6/2010, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου αυξήθηκαν κατά 46,3% ανερχόμενα σε € 698 χιλ. έναντι € 465 χιλ στις 30/6/2010.

Η Διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, τόσο για την διανυομένη οικονομική χρήση όσο και για την επόμενη , να εστιάζεται κυρίαρχα

•στην διατήρηση της ρευστότητάς της,

•στην μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή της λειτουργία,

•στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων

•στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων και

•στην διερεύνηση ευκαιριών αύξησης του μεριδίου της λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου.

Η CPI επικεντρώνεται σε Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management) στην παροχή & διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε λύσεις συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης χώρων, και τέλος σε ανάπτυξη Διαδραστικών Λύσεων Εκπαίδευσης στα σχολεία.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC