Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Επηρεασμένα από την κρίση τα Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου

Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αποζημίωσης αποχωρήσαντος προσωπικού εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 1ο εξάμηνο που έληξε στις 31/12/2010 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της CPI για το εξάμηνο 1/7/2010 – 31/12/2010, ανήλθε στα € 10,4 εκατ. έναντι € 11,4 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 8,9%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης της Εταιρείας από υπηρεσίες χαμηλής κερδοφορίας και λόγω μείωσης της ζήτησης προϊόντων και αναβολής υλοποίησης projects από τους πελάτες της. Ταυτόχρονα τα έσοδα από Υπηρεσίες κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε € 2,54 εκατ. αυξάνοντας την συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα της εταιρείας σε 24,3% έναντι 23,8% κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 22,3% έναντι του 26,3% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 112 χιλ. από € 569 χιλ. κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από αποζημιώσεις αποχωρήσαντος προσωπικού και την μείωση του μικτού κέρδους.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε ζημιά € 368 χιλ έναντι ζημιών € 225 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 9,5% ανερχόμενες σε € 4,28 εκατ. έναντι € 4,73 εκατ. στις 30/6/2010, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου αυξήθηκαν κατά 7% ανερχόμενα σε € 498 χιλ. έναντι € 465 χιλ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα

- στην διατήρηση της ρευστότητάς της,
- στην μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή της λειτουργία,
- στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων και
- στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν: σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων, σε Παροχή & Διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης χώρων, σε ανάπτυξη Διαδραστικών Λύσεων Εκπαίδευσης στα σχολεία και τέλος σε Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management).

«Παρά τα δύσκολα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου απόρροια τόσο του γενικού οικονομικού κλίματος όσο και των περικοπών στις οποίες προέβη η εταιρεία το διαρρεύσαν εξάμηνο, το επόμενο διάστημα η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στην τρέχουσα συγκυρία, εστιάζοντας σε παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών μείωσης του λειτουργικού κόστους των πελατών της, ενώ θα διασφαλίσει την μόνιμη μείωση του δικού της λειτουργικού κόστους και θα διατηρήσει την ρευστότητά της. Τέλος η εταιρεία θα πράξει ότι χρειάζεται ώστε, το βελτιωμένο επιχειρησιακό της μοντέλο, να αποδώσει καρπούς στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της»» αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI κ. Χρήστος Παπαθάνος.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τϋπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC