Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Επηρεασμένα από την κρίση τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου της CPI

Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αποζημίωσης αποχωρήσαντος προσωπικού εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 1ο τρίμηνο που έληξε στις 30/9/2010, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI για το τρίμηνο 1/7/2010 – 30/9/2010, ανήλθε σε ευρώ 4.359 χιλ. από ευρώ 4.807 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 9,3%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης της Εταιρείας από υπηρεσίες χαμηλής κερδοφορίας και λόγω μείωσης της ζήτησης προϊόντων και αναβολής υλοποίησης projects από τους πελάτες της.

Ταυτόχρονα τα έσοδα από Υπηρεσίες κατά το διαρρεύσαν τρίμηνο αύξησαν την συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα της εταιρείας από 26,4% κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα σε 27,28% και ανήλθαν σε ευρώ 1.189 χιλ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 25,4% έναντι 28,2% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση κατά 71,1% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 113 χιλ από ευρώ 389 χιλ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από αποζημιώσεις αποχωρήσαντος προσωπικού Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε ζημιά ευρώ 98 χιλ έναντι κερδών ευρώ 44 χιλ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν ελαφρά (5,1%) ανερχόμενες σε ευρώ 4.970 χιλ έναντι ευρώ 4.727 χιλ στις 30/6/2010, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου αυξήθηκαν κατά 530% ανερχόμενα σε ευρώ 1.415 χιλ έναντι ευρώ 284 χιλ την αντίστοιχη περίοδο.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα

- στη μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή της λειτουργία,
- στη διατήρηση της ρευστότητάς της,
- στη θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων και
- στη προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν : σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων, σε Παροχή & Διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης χώρων, σε ανάπτυξη Διαδραστικών Λύσεων Εκπαίδευσης στα σχολεία και τέλος σε Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management).

«Παρά τα δύσκολα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου, απόρροια τόσο του γενικού οικονομικού κλίματος όσο και των περικοπών στις οποίες προέβη η εταιρεία το διαρρεύσαν τρίμηνο, το επόμενο διάστημα η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στην τρέχουσα συγκυρία, εστιάζοντας σε παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών μείωσης του λειτουργικού κόστους των πελατών της, ενώ θα διασφαλίσει την μόνιμη μείωση του δικού της λειτουργικού κόστους και θα διατηρήσει την ρευστότητά της. Τέλος η εταιρεία θα πράξει ότι χρειάζεται ώστε, το βελτιωμένο επιχειρησιακό της μοντέλο, να αποδώσει καρπούς στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της» αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI κ. Χρήστος Παπαθάνος.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC