Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

CPI: πτώση τζίρου ελέω κρίσης

Επηρεασμένα από την κρίση εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30/6/2010, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της CPI για το χρονικό διάστημα 1/7/2009 – 30/6/2010, ανήλθε σε 21.424 χιλ. ευρώ από 23.188 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%.

Αντιθέτως αυξήθηκαν τα έσοδα από υπηρεσίες κατά το διαρρεύσαν δωδεκάμηνο. καθώς ανήλθαν στα 5.349 χιλ. εύρω, έναντι των 4.575 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση - κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 16,9%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε οριακά και ανήρθε σε 26,3% έναντι 26,13% την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση κατά 30,8% και διαμορφώθηκαν σε 1.050 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα 1.518 χιλ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 203 χιλ. ευρώ ζημιές σε σχέση με τα 188 χιλ. ευρώ κέρδη την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αυξήθηκαν ελαφρά (3%) ανερχόμενες σε 4.727 χιλ. ευρώ έναντι 4.575 χιλ. ευρώ στις 30/6/2009, ενώ η συνεισφορά των εσόδων από υπηρεσίες στα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκε από 19,7% την προηγούμενη χρήση, σε 25,0% στην παρούσα χρήση.

Να σημειωθεί ότι στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, τόσο της ‘’CPI AE’’ μέχρι τις 30/6/2009, όσο και της απορροφηθείσας θυγατρικής της ‘’MDI AE’’ μέχρι την ημερομηνία απορρόφησής της. Tο αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, επηρεάζοντας τα καθαρά αποτελέσματά της μετά από φόρους.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, εστιάζει στη μείωση του λειτουργικού της κόστους χωρίς αυτό να επηρεάζει την επιχειρησιακή της λειτουργία, στη διατήρηση της ρευστότητάς της, στη θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων καθώς και στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε :

- Μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων,
- Παροχή & Διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής,
- Συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων
- Υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων επιτήρησης χώρων
- Ανάπτυξη Διαδραστικών Συστημάτων Εκπαίδευσης στα σχολεία καθώς και σε
- Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management).

«Το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στην τρέχουσα συγκυρία, εστιάζοντας σε παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών μείωσης του λειτουργικού κόστους των πελατών της, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσει την μείωση του δικού της λειτουργικού κόστους, να διατηρήσει την ρευστότητά της και να βελτιώσει το επιχειρησιακό της μοντέλο, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της» αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI κ. Χρήστος Παπαθάνος

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC