Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση από τον ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 16:30, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2009, καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν τη χρήση 2009 (1/1/2009-31/12/2009). / Έγκριση διανομής κερδών και καταβολής μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2009 και καθορισμός αποζημιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2010.

5. Έγκριση διάθεσης από τον ΟΤΕ χρηματικού ποσού για κοινωφελείς σκοπούς, αντί της καταβολής ειδικής αμοιβής απόδοσης σε μετρητά στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2009.

6. Ανανέωση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.

7. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για έγκριση τροποποίησης όρων συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αυτή.

8. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής.

9. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για σύναψη δανείου από τον Όμιλο της Deutsche Telekom προς την ΟΤΕ Α.Ε. με οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις ισάξιους ή καλύτερους από τους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις που προσφέρει τρίτο πρόσωπο. / Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων.

10. Ανακοίνωση της ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποια από τα παραπάνω θέματα, ορίζεται να συνέλθει Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, στον ίδιο χώρο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συζήτηση και λήψη απόφασης και για τα θέματα αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC