Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Μειωμένα σημαντικά τα κέρδη του ΟΤΕ για το Δ' τρίμηνο του 2009

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το έτος 2009, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγής Βουρλούμης, σημείωσε τα εξής: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε από την αρχή του έτους σε λειτουργικό επίπεδο, σε όλες τις δραστηριότητές μας, εντάθηκαν το τελευταίο τρίμηνο καθώς οι καταναλωτές επηρεάστηκαν από τις δυσχερείς οικονομικές προοπτικές σε όλη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επιπλέον, η αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά το 2009, συνέπεια των επιθετικών τιμολογιακών πολιτικών των ανταγωνιστών μας, μια τάση που προβλέπεται να συνεχιστεί κατά το 2010. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες του Ομίλου ανταποκρίθηκαν με σθένος, διατηρώντας ή ενισχύοντας την θέση τους στην αγορά όπου ήταν δυνατόν και διατηρώντας την λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, παρά την σημαντική μείωση των εσόδων τους. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά, όσον αφορά στη μείωση του κόστους, το τρέχον έτος».

Ο κ. Βουρλούμης συμπλήρωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη αβεβαιότητα στις αγορές, αποφασίσαμε να μειώσουμε το μέρισμα χρήσης 2009, διατηρώντας έτσι ακέραιη την μελλοντική ικανότητά μας να επενδύσουμε σε υποδομές».

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Παρόλα αυτά η μείωση του Κύκλου Εργασιών σε επίπεδο Ομίλου, κατά το Δ’ τρίμηνο του 2009, συγκρατήθηκε σε 7,0%. Σε συγκρίσιμη βάση, (εξαιρουμένων των εσόδων της θυγατρικής Cosmofon, την οποία ο Όμιλος έπαψε να ενοποιεί στο Β’ τρίμηνο 2009) η μείωση ήταν της τάξης του 6,0%. Η Διοίκηση πιστεύει πως οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, ξεπέρασαν τον ανταγωνισμό στις αντίστοιχες αγορές δραστηριοποίησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΜΙΛΟΥ
Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου εξαιρουμένων των αποσβέσεων, κατά το Δ’ τρίμηνο του 2009, μειώθηκαν κατά 7,1% και ανήλθαν στα € 1.024,5 εκατ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ως αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού στην κινητή τηλεφωνία.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
Οι αποσβέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 5,9% σε € 315,1 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2009, στα ίδια επίπεδα με τη μείωση που καταγράφηκε σε όλα τα τρίμηνα του 2009.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ
Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου στο Δ’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε € 185,6 εκατ., μειωμένα κατά 8,5% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο 2008, κυρίως λόγω της μείωσης του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (προσαρμοσμένα)
Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου προ αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) μειώθηκαν κατά 6,6% σε € 504,2 εκατ. κατά το Δ’ τρίμηνο του 2009. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 33,1%.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Στο τρίμηνο, η καθαρή ζημιά του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκε στα € 30,5 εκατ., σε σχέση με € 100,1 εκατ. καθαρά κέρδη το Δ’ τρίμηνο του 2008. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιβολής έκτακτου φόρου, «ειδικής εισφοράς» (ως απόρροια του Ν3808/2009), σε όλες τις κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στη περίπτωση του Όμίλου ΟΤΕ ο έκτακτος φόρος αυτός έφτασε τα € 113,1 εκατ. και χρεώθηκε στα αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου. Εξαιρουμένου αυτού του έκτακτου φόρου, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί στα € 82,6 εκατ.

ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Οι χρηματορροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 24,3% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2008 και ανήλθαν σε € 404,5 εκατ. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε αυξημένες πληρωμές για φόρους εισοδήματος, καθώς και στη χαμηλότερη κερδοφορία.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στο Δ’ τρίμηνο 2009 διαμορφώθηκαν στα € 253,2 εκατ. μειωμένες κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, λόγω των μειωμένων επενδύσεων σε πάγια στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα αλλά και στις δραστηριότητες της κινητής τηλεφωνίας. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΟΤΕ ΑΕ, της RomΤelecom και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε € 79,8 εκατ., € 62,8 εκατ. και € 97,1 εκατ. αντίστοιχα.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 5.421,9 εκατ., μειωμένος κατά 10,3% από το τέλος του 2008, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα € 4,553.1 εκατ., μειωμένος κατά 1,4% από το τέλος του 2008 (συμπεριλαμβάνοντας και τις επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα).

Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ο ΟΤΕ αποπλήρωσε ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης Νοεμβρίου 2009 συνολικού ύψους € 571,9 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβάνοντας και τις επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα) αυξήθηκε κατά € 191,1 εκατ. από το τέλος Σεπτεμβρίου 2009.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το 2010, ο Όμιλος αναμένει τα έσοδά του, σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης, να συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, τη μείωση της κατανάλωσης, τον αυξημένο ανταγωνισμό, και τους ρυθμιστικούς περιορισμούς που επηρεάζουν τη δυνατότητα του να ανταπεξέλθει στις παραμέτρους αυτές. Η Διοίκηση του ΟΤΕ, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει την συρρίκνωση των εσόδων και να υπερασπίσει την κερδοφορία του Ομίλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο προσαρμοσμένο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA.
ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο http://www,ote,gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC