Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Παρέμβαση ΣΕΠΕ με αφορμή τις ποινικές διώξεις σε βάρος εταιριών τηλεπικοινωνιών

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), υπό το πρίσμα των πρόσφατων ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν σε βάρος εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, λόγω της άρνησής τους να συμμορφωθούν με αιτήσεις άρσης απορρήτου επικοινωνιών που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, προχώρησε στη σύνταξη και αποστολή σχετικής επιστολής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Νικόλαο Δένδια και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη, την οποία κοινοποίησε και στο γραφείο του Πρωθυπουργού κυρίου Κώστα Καραμανλή. Στην επιστολή του ο ΣΕΠΕ εκθέτει τις ουσιαστικές διαστάσεις του προβλήματος και προσφέρει στην Πολιτεία τη συνδρομή του για την επίλυση μιας αδιέξοδης κατάστασης.

Η πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καλούνται να προβούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια σε σταθμίσεις αλληλοσυγκρουόμενων εννόμων συμφερόντων μεταξύ Αρχών και Θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας και, ειδικότερα, μεταξύ των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών από τη μια και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών από την άλλη.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες καλούνται να παρέχουν τα αιτούμενα από τις διωκτικές αρχές στοιχεία επικοινωνίας ιδιωτών χωρίς την προηγούμενη έκδοση βουλεύματος του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου ή Εισαγγελικής Διάταξης. Αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων αιτήσεων άρσης απορρήτου, οι οποίες επικαλούνται πρόσφατη Γνωμοδότηση του τέως Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κυρίου Γεωργίου Σανιδά, με την οποία εξαιρούνται από το πεδίο προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, που καθιερώνει το άρθρο 19 του Συντάγματος, τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας.

Ο ΣΕΠΕ, διαπιστώνοντας το ουσιαστικό νομικό αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί, τονίζει ξεκάθαρα, ότι η εφαρμογή του Νόμου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια ή στην επιλογή κάποιου ιδιώτη ή φορέα ιδιωτικού δικαίου.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την μη επίλυση του ανωτέρω προβλήματος είναι μεγάλοι και εκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα. Το ζήτημα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρήζει προσεκτικής μεταχείρισης. Το νομικό πλαίσιο που την περιβάλλει οφείλει να είναι ξεκάθαρο, αδιαπραγμάτευτο, με σαφείς προσδιορισμούς και χωρίς διττές ερμηνείες.

Η άμεση λύση του προβλήματος αποτελεί απαίτηση όχι μόνο του ΣΕΠΕ, αλλά και του συνόλου των εταιριών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αυτός εκπροσωπεί. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Σύνδεσμος, θα σταθεί αρωγός, βοηθώντας με όλες του τις δυνάμεις και θέτοντας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών την εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση που διαθέτει, αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου και η ξεκάθαρη απόδοση οδηγιών και υποχρεώσεων θα δώσουν διέξοδο σε μια μη δόκιμη κατάσταση και θα αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια δικαίου στο μείζον ζήτημα της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών των πολιτών.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC